โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๑ เปิดรับสมัครแล้ว

Dhammadhuta 21 (1)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครพระภิกษุ ผู้มีพรรษา ๕ ขึ้นไป และมีคุณสมบัติตามที่กำหนด เข้าฝึกอบรมในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๑ ซึ่งจะจัดอบรม ระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ผู้สำเร็จการอบรมจะได้วุฒิบัตรเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มีสิทธิในการขอหนังสือเดินทางราชการ และไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ

ผู้ สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และยื่นใบสมัคร ได้ ที่ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ทั้งที่ ม จ ร วัดมหาธาตุ และ ม จ ร อยุธยา ได้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์

ม จ ร วัดมหาธาตุ ห้องมุขทิศตะวันตก ชั้น ๒ อาคารมหาจุฬาฯ โทร ๐ ๒๖๒๓ ๕๓๖๘ โทรสาร  ๐ ๒๖๒๓ ๕๓๖๘
ม จ ร อยุธยา ห้อง D300 อาคารเรียนรวม โทร ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๖๕, ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๗๑ โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๖๕

Chik01ใบสมัคร

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*