คณะ กรรมการสรรหาคณบดี มจร. ปี 2557

Thursday November 27th, 2014 libed 0

คณะ กรรมการสรรหาคณบดี มจร. โดยมีพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี มจร. เป็นประธานที่ประชุม 13.00 น. พุธ 26 พฤศจิกายน 57 ณ ห้องอธิการบดี มจร.วังน้อย อยุธยา มีมติคัดเลือก “พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ (เชี่ยว ชิตินฺทฺริโย/ตอทองหลาง ป.ธ.3, พธ.บ., M.A.,)” […]

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้สอยอาคาร

Tuesday November 18th, 2014 libed 0

พระ ราชวรเมธี, ดร., รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้สอยอาคาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ โดยมีพระราชวรมุนี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมรับฟังและพิจารณา ในวันจันทร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งเเต่ เวลา ๑๓.๐๐ ณ. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๔o๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี […]

พระครูบวรสิกขการ เป็นประธานมอบวุฒิบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสุตรการพัฒนาเว็บไซต์หลายภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC ด้วย WordPress

Tuesday November 18th, 2014 libed 0

พระครูบวรสิกขการ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบวุฒิบัตร กล่าวปิดการอบรม และให้โอวาท แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสุตรการพัฒนาเว็บไซต์หลายภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC ด้วย WordPress ซึ่งจัดโดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร และถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

มหาจุฬาลงกรณฯพร้อมเข้าสู่อาเซียน เล็งเป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสตร์นานาชาติ

Tuesday November 18th, 2014 libed 0

พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พรหมรังสี) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงบประมาณ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ให้แก่มหาจุฬาฯ จำนวน 1,715,429,100 บาท มหาจุฬาฯ จะดำเนินการตามแผนงานใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ การขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน การอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ […]