มส.ตั้งพระพรหมบัณฑิตคณะเลขาฯผู้ปฏิบัติหน้าที่สังฆราช

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.ที่ห้องประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)พุทธมณฑล จ.นครปฐม  นายสมชาย สุรชาตรี โฆษกพศ. กล่าวภายหลังการประชุม มส. ว่า ที่ประชุมมส. ได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้ง คณะเลขานุการ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประกอบด้วย

๑.พระพรหมโมลี วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นประธานคณะเลขานุการ

๒. พระพรหมบัณฑิต วัดประยุรวงศาวาส เป็นรองประธานคณะเลขานุการ

๓. พระราชสุตาภรณ์ วัดปากน้ำฯ  คณะเลขานุการ

๔.พระราชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำฯ  คณะเลขานุการ

๕. พระมหาศาสนมุนี วัดปากน้ำฯ  คณะเลขานุการ

โดยให้คณะเลขานุการฯมีอำนาจหน้าที่ใน การสนองงาน กลั่นกรองงาน และเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติศาสนกิจของผู้ปฏิบัติหน้าที่ สมเด็จพระสังฆราช และปฏิบัติงานด้านอื่นๆตามที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชมอบหมาย โดยให้เป็นไปตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ และประกาศ ของมหาเถรสมาคม และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อ01

อ02

ที่มา : คมชัดลึกออนไลน์วันที่ 10-11-2557

เพิ่มเติม : ขอขอบคุณ Thorn Kanokrat ที่เอื้อเฟื้อภาพ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*