จัดพิธีมอบงานในตำแหน่ง “คณบดีคณะครุศาสตร์ มจร”

Monday December 22nd, 2014 libed 0

คณะครุศาสตร์ มจร จัดพิธีมอบงานในตำแหน่ง “คณบดีคณะครุศาสตร์ มจร” แด่ พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ ,ดร. โดยมี พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล ,ผศ.ดร อดีตคณบดี  พร้อมด้วยผู้บริหาร รองคณบดี-หัวหน้าภาค-คณาจารย์-เลขาฯ คณะ-เจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ มจร ร่วมพิธี ที่ มจร อ.วังน้อย อยุธยา

คณะ กรรมการสรรหาคณบดี มจร. ปี 2557

Thursday November 27th, 2014 libed 0

คณะ กรรมการสรรหาคณบดี มจร. โดยมีพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี มจร. เป็นประธานที่ประชุม 13.00 น. พุธ 26 พฤศจิกายน 57 ณ ห้องอธิการบดี มจร.วังน้อย อยุธยา มีมติคัดเลือก “พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ (เชี่ยว ชิตินฺทฺริโย/ตอทองหลาง ป.ธ.3, พธ.บ., M.A.,)” […]

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้สอยอาคาร

Tuesday November 18th, 2014 libed 0

พระ ราชวรเมธี, ดร., รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้สอยอาคาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ โดยมีพระราชวรมุนี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมรับฟังและพิจารณา ในวันจันทร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งเเต่ เวลา ๑๓.๐๐ ณ. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๔o๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี […]

พระครูบวรสิกขการ เป็นประธานมอบวุฒิบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสุตรการพัฒนาเว็บไซต์หลายภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC ด้วย WordPress

Tuesday November 18th, 2014 libed 0

พระครูบวรสิกขการ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบวุฒิบัตร กล่าวปิดการอบรม และให้โอวาท แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสุตรการพัฒนาเว็บไซต์หลายภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC ด้วย WordPress ซึ่งจัดโดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร และถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

มหาจุฬาลงกรณฯพร้อมเข้าสู่อาเซียน เล็งเป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสตร์นานาชาติ

Tuesday November 18th, 2014 libed 0

พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พรหมรังสี) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงบประมาณ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ให้แก่มหาจุฬาฯ จำนวน 1,715,429,100 บาท มหาจุฬาฯ จะดำเนินการตามแผนงานใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ การขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน การอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ […]

No Picture

ร่วมพิธีสมโภชอุโบสถและวิหารพระพุทธเจ้าหมื่นพระองค์ ณ วัดโปว่หลิง(Polin Monasery)

Wednesday November 12th, 2014 libed 0

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะสงฆ์จากประเทศไทย จำนวน ๓๗ รูป โดยการนำของพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส อธิการบดี มจร. ได้รับมอบหมายจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ให้ปฏิบัติหน้าที่แทน ได้เดินทางไปเขตปกครองพิเศษ เกาะฮ่องกง ระหว่างวันที่ ๓๐ ต.ค.- ๑ พ.ย. ๒๕๕๗

No Picture

มส.ตั้งพระพรหมบัณฑิตคณะเลขาฯผู้ปฏิบัติหน้าที่สังฆราช

Wednesday November 12th, 2014 libed 0

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.ที่ห้องประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)พุทธมณฑล จ.นครปฐม  นายสมชาย สุรชาตรี โฆษกพศ. กล่าวภายหลังการประชุม มส. ว่า ที่ประชุมมส. ได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้ง คณะเลขานุการ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประกอบด้วย ๑.พระพรหมโมลี วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นประธานคณะเลขานุการ ๒. […]