ร่วมพิธีสมโภชอุโบสถและวิหารพระพุทธเจ้าหมื่นพระองค์ ณ วัดโปว่หลิง(Polin Monasery)

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะสงฆ์จากประเทศไทย จำนวน ๓๗ รูป โดยการนำของพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส อธิการบดี มจร. ได้รับมอบหมายจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ให้ปฏิบัติหน้าที่แทน ได้เดินทางไปเขตปกครองพิเศษ เกาะฮ่องกง ระหว่างวันที่ ๓๐ ต.ค.- ๑ พ.ย. ๒๕๕๗


วัดโปว่หลิงสร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๔๙ (ค.ศ.๑๙๐๖) ปัจจุบันวัดมีอายุได้ ๑๐๐ ปีเศษ โดยในช่วงหลายปีผ่านมาทางวัดได้ดำเนินการบูรณะซ่อมแซมและก่อสร้างอุโบสถพระ พุทธเจ้าหนึ่งหมื่นพระองค์เพื่อให้สอดรับกับหอไหว้ฟ้าและพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ที่ประดิษฐานอยู่ในเขตปริมณฑลของวัด พระอุโบสถพระพุทธเจ้าหมื่นพระองค์นี้ มีจำนวน ๕ ชั้น พื้นที่ก่อสร้าง ๖,๐๐๐ กว่าตารางเมตร ภายในพระอุโบสถประกอบไปด้วย วิหารพระพุทธเจ้าหนึ่งหมื่นพระองค์ หอพระไตรปิฎก กุฏิเจ้าอาวาส หอเปรียญแสดงธรรม หอพระกรรมฐาน หอประกอบพิธีกรรมในการบวชพระสงฆ์และหอเอนกประสงค์เป็นต้น
ปัจจุบันพระอุโบสถได้สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว และกำหนดให้มีพิธีพุทธาภิเษก ในวันศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ นี้ ในการนี้ ทางวัดโปว่หลิงจึงได้นิมนต์พระเถระในพระพุทธศาสนาทั้ง ๓ นิกายใหญ่ ได้แก่ นิกายเถรวาท นิกายมหายาน และนิกายวัชรยาน(ธิเบต) เข้าร่วมในพิธีพุทธาภิเษกในครั้งนี้ด้วย. (กองสื่อสารองค์กร มจร รายงาน)

10612713_1060606050715398_2398350176274575996_n 10421156_1060606550715348_1871861450487560874_n 10313669_1060608104048526_4302812300552171974_n 1622650_1060607190715284_2330313837271149761_n

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*