มหาจุฬาลงกรณฯพร้อมเข้าสู่อาเซียน เล็งเป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสตร์นานาชาติ

312_44_aec
พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พรหมรังสี) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงบประมาณ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ให้แก่มหาจุฬาฯ จำนวน 1,715,429,100 บาท มหาจุฬาฯ จะดำเนินการตามแผนงานใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ การขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน การอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
รองอธิการบดีมจร.กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ มหาจุฬาฯ ยังมีโครงการจัดสร้างวัดมหาจุฬาลงกรณฯ ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างขึ้นภายในบริเวณพื้นที่ของมหาจุฬาฯ วังน้อย จำนวน 30 ไร่ เพื่อใช้ประกอบสังฆกรรม รวมทั้งเป็นวัดให้พระสงฆ์นานาชาติที่มาเรียนได้เห็นวิถีของวัดไทยด้วย คาดว่าใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปี
พระราชวรเมธีกล่าวต่อว่า สำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาจุฬาฯ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธัมมจิตโต) อธิการบดีมหาจุฬาฯ เน้นย้ำถึงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางพระพุทธ ศาสนา พร้อมเป็นผู้มีความสามารถด้านภาษา เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 โดยมีการตั้งสถาบันภาษา มหาจุฬาฯ ขึ้น ในการอบรมภาษาอังกฤษ และภาษาในกลุ่มอาเซียน รองรับให้แก่นิสิต และบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย พร้อมเตรียมรองรับการเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนานานาชาติของภูมิภาค โดยมีการจัดสร้างอาคารและตั้งวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ เพื่อรองรับนิสิตทั้งที่เป็นฆราวาสและบรรพชิต ในการเข้าศึกษาวิชาทางพระพุทธศาสนาทั้งในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ได้จำนวนมากกว่า 5,000 รูป/คนขึ้นไปด้วย
“เมื่อเดือนก.ย.ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสกอ. ได้แจ้งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาจุฬาฯ ที่ดำเนินการในปีการศึกษา 2556 ว่า การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ ระดับดี ได้คะแนน 4.32 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนนอีกด้วย” รองอธิการฝ่ายบริหาร มหาจุฬาฯ กล่าว

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*