สิทธิการยืม-คืน

บริการยืม-คืน

จำนวน / ระยะเวลาในการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

 

ประเภททรัพยากร

ประเภทสมาชิก

จำนวนที่ยืมได้
(เล่ม)

ระยะเวลาในการยืม
(วัน)

หนังสือทั่วไป
วิทยานิพนธ์

อาจารย์
เจ้าหน้าที่/บุคลากร มจร.
นิสิตปริญญาตรี
นิสิตปริญญาโท-เอก
ผู้ใช้ภายนอก

10
10
5
10
เฉพาะถ่ายเอกสารเท่านั้น

30
30
7
14
6-7ชั่วโมง

วารสาร

ผู้ใช้ทุกประเภท
(ยกเว้นบุคคลภายนอก)

ยืมเพื่อถ่ายเอกสารเท่านั้น

CD,VCD,DVD
สื่อโสตทัศนวัสดุ

จำนวนยืมรวมกับหนังสือ
และสื่ออื่นๆ ไม่เกินจำนวน
สิทธิตามประเภทผู้ใช้ที่
ห้องสมุดระบุ

3 วัน

หนังสืออ้างอิง
พระไตรปิฎก

 

ยืมเพื่อถ่ายเอกสารเท่านั้น

 

อัตราค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่ง

  • สิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ และCD สื่อโสตทัศนวัสดุมีราคาค่าปรับ 5 บาท/เล่ม/วัน
  • วิทยานิพนธ์ งานวิจัย มีค่าปรับ 10 บาท/เล่ม/วัน

** หมายเหตุ ผู้ใช้ทุกประเภทหากส่งคืนเกินกำหนดท่านต้องเสียค่าปรับตามห้องสมุดกำหนด หรืออยู่ในพิจารณาของบรรณารักษ์

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*